A customer service assistant talking to a student
©

British Council

 

Cambridge Assessment English - Política de Cancel.lació i Reemborsament

Pots processar una cancel·lació de la teva inscripció a un examen Cambridge Assessment English en els següents supòsits:

  1. Presentant una sol·licitud de devolució com a màxim dins dels 14 dies naturals següents a la data de recepció del missatge de confirmació de pagament i abans de la data de l'examen. En aquest supòsit, s'efectuarà la devolució íntegra de l'import oficial del teu examen.
  2. Presentant una sol·licitud de devolució desprès del termini indicat en el punt anterior, però abans del tancament del termini de matrícula al teu centre British Council (consulta les dates aquí). En aquest supòsit, s’efectuarà la devolució de l’import oficial de l’examen menys taxes administratives (veure taula al final de la página).
  3. Si l'absència de l'examen es fonamenta en motius mèdics o similars (adversitat / trauma, delicte o accident, pèrdua d'un familiar de fins a segon grau), podrà tramitar-se una sol·licitud de devolució fins a 7 dies després de la data de l'examen escrit. En aquest supòsit, s'efectuarà la devolució de l'import oficial de l’examen menys taxes administratives (veure taula al final de la pàgina)

Com sol·licitar una cancel·lació?

Per cancel·lar el teu examen, sisplau omple el Formulari de Cancel.lació que trobaràs al final d’aquesta pàgina.

Durant el procés hauràs d’adjuntar al teu Formulari la següent documentació:

  • Còpia del correu electrònic de confirmació de pagament de l’examen “Resum de la matrícula d’examen i Confirmació de pagament”.
  • Còpia del resguard de pagament (en cas d’haver pagat l’examen per transferència bancaria).
  • En el cas de les cancel·lacions per motius mèdics o similars, còpia del certificat mèdic oficial que justifica la teva absència el dia de l’examen, degudament segellat i signat per un professional mèdic registrat.

Si tens dret a una devolució, aquesta es remetrà pel mateix mitjà en què es va efectuar el pagament.

Tingues present que no està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge Assessment English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de processar una cancel·lació, si escau segons els supòsits descrits, i realitzar una nova inscripció.

Taxes administratives

Examen Taxa administrativa
Young Learners (PreA1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers) 19€
A2 Key 28€
B1 Preliminary, B1 BEC Preliminary 31€
B2 First, B2 BEC Vantage 54€
 C1 Advanced, C1 BEC Higher 58€
C2 Proficiency 62€
TKT 17€/mòdul

 

 

 

 

 

Formulari de devolució

Veure també