Un grup d'alumnes amb una manta amb els colors de l'arc de Sant Martí

El British Council crea oportunitats internacionals per a les persones del Regne Unit i altres països, i estableix ponts de confiança entre elles per tot el món. Treballar de forma efectiva amb la diversitat és una part essencial d’aquest procés.

El nostre compromís és assegurar que no es produeixi cap discriminació injustificada en la contractació, retenció, formació i desenvolupament del personal per motius d’edat, discapacitat, sexe, inclosa la transsexualitat, VIH/SIDA, estat civil, inclosa la unió civil, embaràs i maternitat, opinió política, raça/origen ètnic, religió i creença, orientació sexual, origen socioeconòmic, condemnes extingides, activitat o afiliació sindical, patró de treball, el fet de tenir o no persones dependents al seu càrrec o altres motius irrellevants.

El nostre objectiu és complir i fomentar la legislació en matèria d’igualtat. Seguim tant la lletra com l’esperit de la llei en aquest sentit, i intentem evitar la discriminació injustificada, que reconeixem com a barrera per a la igualtat, la diversitat, la inclusió i els drets humans.

EL BRITISH COUNCIL ES COMPROMET A:

  • entendre, valorar i treballar amb la diversitat per fer possible una participació completa i justa en la nostra feina i les nostres activitats
  • assegurar que no es produeix cap discriminació injustificada durant la contractació, la selecció, la gestió del rendiment i altres processos
  • fomentar la igualtat; això inclou la realització de revisions en matèria d’igualtat i avaluacions d’impacte de les polítiques i funcions, així com impulsar el progrés de plans d’acció per a la diversitat
  • tractar les persones amb qui treballem de forma justa i amb dignitat i respecte
  • actuar en l’eliminació de les barreres i solucionar els desequilibris causats per la desigualtat i la discriminació injustificada.

Exigim a tot el personal que s’asseguri que el seu comportament sigui consistent amb aquesta política. També exigim que els clients, socis i proveïdors coneguin aquesta política i que treballin de forma consistent amb ella.

Proporcionarem recursos adequats i apropiats per implementar aquesta política i ens assegurarem que es comuniqui i s’entengui.

El British Council revisarà aquesta política global almenys un cop cada tres anys per tal de reflectir-hi els nous desenvolupaments legals i reglamentaris i fomentar les bones pràctiques.