Alumne amb auriculars
©

British Council

El British Council vol garantir que tots els candidats rebin un tracte just i objectiu, amb unes condicions òptimes per a la realització dels exàmens. Gestionem arranjaments que ens permetin adaptar-nos a unes circumstàncies o requisits especials que permetin els candidats assistir a un centre d’exàmens, entendre les preguntes i proporcionar les respostes a l’examen.

Si necessites disposicions especials per poder-te presentar a un examen, si us plau, llegeix les instruccions que s’indiquen tot seguit per a cada examen. Les disposicions especials a les quals et pots acollir depenen de la junta d’examen i, en alguns casos, és possible que no et calgui realitzar una part de l’examen per raó de la teva discapacitat o dificultat. Tingues en compte que no s’acceptarà cap documentació relativa a les disposicions especials un cop finalitzat el termini de matriculació.

ES PODEN GESTIONAR DISPOSICIONS ESPECIALS PER A:

 • IELTS
  Si et cal una versió modificada de l’examen o si les teves circumstàncies requereixen uns arranjaments administratius especials com, per exemple, temps addicional o l'ús d'auriculars, posa’t en contacte amb nosaltres amb una antelació mínima de sis setmanes abans de la data de l’examen. Aquest termini de preavís és necessari per preparar la versió modificada de l’examen. 
  Les versions modificades o arranjaments especials estan únicament disponibles en la versió en paper de l'IELTS.
  Els candidats amb requisits especials han d'enviar un certificat mèdic que compleixi amb els següents criteris:
  • El document ha de ser accessible per a l'Administrador en termes de llenguatge i llegibilitat.
  • Ser un document original, realitzat en paper de carta i per un professional qualificat.
  • Detallar amb claredat com la discapacitat justifica les adaptacions especials.

  A més, per a candidats amb dificultats específiques d'aprenentatge, també s'apliquen els següents criteris:

  • Escrit realitzat quan el candidat tenia 13 o més anys d'edat.
  • Especificar tots els detalls de la dificultat d'aprenentatge i les proves que s'han dut a terme.
  • Escrit per un psicòleg professional qualificat
 • APTIS ESOL
  Si tens una discapacitat o una necessitat especial, posa’t en contacte amb nosaltres almenys dos mesos abans de la data de l’examen. En el moment de matricular-te, hauràs d’aportar un certificat mèdic expedit en els dos anys anteriors a la data de la matrícula per a l’examen.
 • Exàmens Cambridge English 
  Si tens una discapacitat o una necessitat especial, posa’t en contacte amb nosaltres almenys tres mesos abans de la data de l’examen. En el moment de matricular-te, hauràs d’aportar un certificat mèdic expedit en els dos anys anteriors a la data de la matrícula per a l’examen.
 • Exàmens professionals i universitaris
  En la majoria de casos, hauràs de posar-te directament en contacte amb la teva junta d’examen o amb la teva universitat per tramitar una sol·licitud relativa a una necessitat especial. La junta examinadora contactarà el British Council sobre els arranjaments i t’informarà de l’aprovació de la teva petició. 
  Ens pots enviar un correu electrònic a myexam@britishcouncil.es sobre una sol·licitud relativa a una necessitat especial si t’has matriculat amb nosaltres per fer l’examen. En el moment de matricular-te, hauràs d’aportar un certificat mèdic expedit en els dos anys anteriors a la data de la matrícula per a l’examen.

Quins documents necessito presentar?

La teva sol·licitud ha d’estar justificada amb un certificat mèdic que compleixi els criteris següents:

 • Ser llegible i estar redactat en anglès o espanyol.
 • Ser un document original en paper amb capçalera i on hi constin el nom, les titulacions pertinents i la signatura d’un facultatiu acreditat.
 • Proporcionar una declaració clara de la discapacitat del candidat.
 • Especificar clarament com es justifiquen les disposicions especials per raó de la discapacitat.

El certificat mèdic ha de tenir el format d’un informe i ha d’haver estat emès com a màxim en els dos anys anteriors a la data de l’examen.

Quin tipus d’ajuda puc rebre?

Si tens impediments auditius o visuals, és possible que puguis realitzar l’examen amb materials modificats, com ara:

 • Exàmens en Braille (Grau 1/no contret o Grau 2/contret).
 • Impressió ampliada: mida A4 (font negreta 18 punts) o A3 (font 15,5 punts).
 • Materials per a la prova de comprensió auditiva: examen amb un CD per a necessitats especials o amb lectura dels llavis.
 • Materials per a la prova d’ expressió oral: instruccions en Braille o amb text en impressió ampliada, o instruccions visuals en impressió ampliada.

Si tens dislèxia o dificultats físiques, pots sol·licitar arranjaments administratius especials, com ara:

 • Temps addicional del 25 al 50/100% de temps extra, en funció de la teva necessitat i examen.
 • Descansos supervisats durant l’examen.
 • L’ús d’un ordinador.
 • Un amanuense (una persona que anoti les teves respostes).
 • Un lector.
 • Un escrivent/copista (transcripció textual).
 • Prova d’expressió oral: format estàndard, amb un company “fictici” o individualment.
 • Vigilància separada.