MCER Nivel B1

El nivell B1 correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

COMPETÈNCIES DEL NIVELL B1

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès B2. El MCERL defineix les següents:

•És capaç de comprendre les idees principals de textos clars i en llenguatge estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d’estudi o d’oci.

•Pot fer front a la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua.

•És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal.

•Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

Veure també