MCER Nivel B2

El nivell B2 correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

Competencias del nivel b2

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès B2. El MCERL defineix les següents:

  • Pot entendre les idees principals de textos complexos que tractin sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d’especialització.
  • És capaç de relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors.
  • Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Veure també