MCER Nivel A1

El nivell A1 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

COMPETÈNCIES DEL NIVELL A1

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès A1. El MCERL defineix les següents:

  • És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat.
  • Pot presentar-se ell/ella mateix/a i presentar altres persones, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix.
  • Pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i de forma clara i estigui disposat a cooperar.

Veure també