Nivel de inglés C1

 

El nivell C1 correspon a usuaris competents amb l’idioma, és a dir, capacitats per a tasques complexes de feina i estudis. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

COMPETÈNCIES DEL NIVELL C1

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès C1. El MCERL defineix les següents:

  • És capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits. 
  • Sap expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada.
  • Pot fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a finalitats socials, acadèmiques i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats, sobre temes d’una certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

Veure també