Aptis ESOL General

Aptis ESOL Generalés un examen d’anglès general que avalua la teva competència lingüística en anglès en els nivells A1 a B2 del Marc europeu comú de referència de les llengües (MECR). Si demostres un nivell superior a B2, se t’assigna un nivell C. 

Aptis ESOL General es fa per ordinador, en sessions presencials supervisades pel British Council.   

Aptis ESOL General et permet avaluar les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure, i addicionalment, els coneixements gramaticals i de vocabulari que tens. 

Format de l’Aptis ESOL General

COMPONENTS DURADA (MINUTS) PUNTUACIÓ TASQUES
Gramàtica i vocabulari 25  0-50 50*
Expressió oral  12  MCER: A1-C / 0-50
Expressió escrita 50  MCER: A1-C / 0-50
Comprensió auditiva 40  MCER: A1-C / 0-50 17 
Comprensió lectora 35  MCER: A1-C / 0-50

*50 (25+25)

Obté més informació sobre com pots preparar l’examen Aptis ESOL.